dobre praktyki csr
Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (ang.
Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, która zakłada, że przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy (w szczególności z pracownikami). Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Wszystkie te działania przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jakie są dobre praktyki w zakresie CSR opowiemy poniżej na przykładzie firmy Higma Service Sp. z o.o.

Dobre praktyki CSR w firmie Higma Service

Firma Higma Service Sp. z o.o. oferuje rozwiązaniami dedykowanym branżom utrzymania czystości. Głównymi klientami firmy Higma Service Sp. z o.o. są instytucje publiczne, przemysł mechaniczny i spożywczy, branża medyczna, szkolnictwo, administracja, sektor gastronomiczny i hotelarski (HoReCa), ale także wiele firm prywatnych. Firma oferuje usługi w zakresie:

 • doboru i optymalizacji technologii mycia i dezynfekcji
 • obsługi w zakresie doboru i dostawy środków higieny
 • dobór i dostawę systemów dozujących
 • wynajem maszyn sprzątających
 • szkolenia i pomoc technologiczną
 • serwis i naprawę urządzeń.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku firma Higma Service otrzymała wyróżnienie w kategorii „CSR – przedsiębiorstwo dla regionu” w regionalnym konkursie „Opolska Marka”. Konkurs ten jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa opolskiego na rynku krajowym, a także na rynkach zagranicznych. Jego ideą jest promocja najlepszych produktów, usług, innowacji i najprężniej działających eksporterów w regionie. Na przykładzie firmy Higma Service widać, że warto być aktywnym na polu CSR oraz działać w obszarach, które nie tylko są związane z biznesem.

Strategia CSR firmy Higma Service

Cele strategiczne dla działań CSR firmy Higma Service wpisują się w obszary społecznej odpowiedzialności firmy. Do kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej należą tutaj: praktyki z zakresu pracy, środowisko naturalne, uczciwe praktyki operacyjne oraz zagadnienia konsumenckie. Dostrzec można także ich wzajemnie powiązania i współoddziaływanie. Najważniejszymi celami strategii CSR w przedsiębiorstwie Higma Service Sp. z o.o. są:

 • Zrównoważone zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w firmie
 • Edukacja na temat racjonalnego gospodarowania surowcami – klienci firmy, klienci klientów
 • Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim
 • Budowanie trwałych i opartych na dialogu relacji z kontrahentami firmy
 • Budowanie dialogu ze środowiskiem lokalnym

Chcesz wygrać bon o wartości 200 zł netto na zakup produktów marki Diversey lub SCA
oferowanych przez firmę Higma Service Sp. z o. o.?

konkurs

Zrównoważone zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w firmie

Kwestie bezpieczeństwa i wpływu firmy na środowisko są dla firmy Higma Service kluczowe a zarządzanie środowiskowe stanowi istotny element strategii biznesowej firmy. Uwzględniając odpowiedzialność społeczną, firma przestrzega obowiązującego prawa i poszukuje rozwiązań wykraczających ponad jego ramy.

W ramach tego celu od lipca 2016 roku realizowany jest program “Odpowiedzialna Flota”, który jest kontynuacją podejmowanych już wcześniej działań z zakresu zarządzania flotą pojazdów firmy Higma Service. Program wyznacza najnowsze standardy w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i optymalizacji firmowego transportu oraz zarządzania flotą.

W ramach tego celu firma Higma Service ma zamiar trwałe wdrożyć zasady eco-drivingu upowszechnić znajomość zagadnień CSR wśród pracowników (i użytkowników samochodów służbowych), wypracować wśród kierowców „postawę odpowiedzialną”, czyli uświadomić im zakres wpływu, sprawczości, odpowiedzialności i podnieść świadomości w tym obszarze.

Edukacja na temat racjonalnego gospodarowania surowcami – klienci firmy, klienci klientów

Profil działalności i charakter produktów oferowanych przez firmę Higma Service sprawia, że firma czuje szczególną odpowiedzialność i obowiązek edukacji klientów na temat racjonalnego korzystania z oferowanych produktów oraz zasobów naturalnych (wody i energii) wykorzystywanych przy czynnościach higienicznych i utrzymania czystości.
Firma posiada status instytucji szkoleniowej, dlatego przeprowadzane są w ramach działalności firmy szkolenia  m.in. higieny pracy w różnych przedsiębiorstwach, obsługi maszyn sprzątających, kalkulacji kosztów sprzątania, HACCP oraz BHP i inne.

W ramach celu edukacji firma planuje wdrożenie nowych narzędzi komunikacji z otoczeniem oraz rozszerzenie grupy interesariuszy zewnętrznych.

Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim

Zwykle to pracownicy są głównymi inicjatorami usprawnień i innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach. Tak też jest w przypadku firmy Higma Service. Dbałość o rozwój, bezpieczeństwo i higienę pracy, przestrzeganie praw człowieka oraz odpowiednią atmosferę sprzyjającą efektywności i komfortowi wykonywanych obowiązków zawodowych są priorytetami działań przyczyniających się do realizacji celu. Firma, gdy tylko jest możliwość stworzenia odpowiedniego stanowiska pracy, zatrudnia osoby niepełnosprawne. Wszyscy pracownicy Higma Service Sp. z o.o. mają takie same prawa i przywileje.

Celem firmy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, wykraczające poza obowiązkowe standardy, w tym tworzenie zielonych, ekologicznych miejsc pracy. Ważna jest także dla firmy skuteczna, dwustronna komunikacja wewnętrzna, tworzenie atmosfery dialogu i budowanie solidnej marki odpowiedzialnego pracodawcy.

Budowanie trwałych i opartych na dialogu relacji z kontrahentami firmy

Relacje z kontrahentami są tak samo ważne jak relacje z pracownikami firmy Higma Service. Są oparte na otwartym dialogu i profesjonalizmie. Firma traktuje kontrahentów jak partnerów biznesowych i dokłada wszelkich starań, by były podtrzymywane na zasadzie uczciwości oraz partnerstwa. Dla firmy bardzo ważna jest opinia i wymiana doświadczeń z partnerami w biznesie, co daje obustronne korzyści i szanse na rozwój. Zasada uczciwej konkurencji, do której stosuje się firma oraz wdrażanie praktycznych działań z tego zakresu, czyni ją rzetelnym partnerem w biznesie.

Budowanie dialogu ze środowiskiem lokalnym

Społeczność lokalna jest ważnym Partnerem firmy Higma Service, która ciągle poszukuje rozwiązań umożliwiających prowadzenie otwartego dialogu właśnie z tą grupą interesariuszy i form działań, które pozwolą zaktywizować społeczność lokalną: wprowadzanie rozwiązań, które pozwalają na dwustronną komunikację oraz działania angażujące środowisko lokalne w tworzeniu wartości społecznej przedsiębiorstwa. Firma jest otwarta na partnerów w realizacji działań z obszaru zaangażowania społecznego, współpracuje też z organizacjami i stowarzyszeniami (NGO’s).

 

Higma Service Sp. z o.o. chce wyznaczać trendy w budowaniu dialogu społecznego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz udowodnić sprawczość i możliwości kreowania odpowiedzialnych wzorców zachowań.

Wniesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz firmy Higma Service, jak i jej otoczenia, poprzez jej ciągły rozwój na wielu płaszczyznach, zgodny jest z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Praktyki stosowane i wdrażane przez firmę są dobrymi przykładami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook