§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Higma Service Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000245309 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 754 28 33 295 REGON 160047090.
 2. Ważną kwestią jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych w przypadku ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa odwiedzinami w naszych stronach internetowych. Państwa dane osobowe podlegają ochronie w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., nazwane dalej RODO.
 3. W celu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jak dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§2 Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Higma Service Sp. z o.o. Jeżeli posiadają Państwo konto na naszych stronach internetowych, to przetwarzane są dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, adres dostawy, adres IP.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: z prawem realizując art..6 ust.1 lit. a,b,c,f RODO oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści umowy, jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności
 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych(jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo odwołania zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt drogą elektroniczną z powołanym Inspektorem Danych Osobowych e-mail: [email protected] lub tradycyjną korespondencją Higma Service Sp. z o.o. ul. Gosławicka 2 45-446 Opole.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami ustawowymi np. dane na fakturach na mocy przepisów podatkowych. Dane podane przy okazji zawierania umów handlowych lub ich negocjacji, podczas zakładania konta, wypełnienia formularza kontaktowego lub zapisu do newsletter a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie przetwarzamy  gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Nasza firma dysponuje również danymi które zostały przekazane nam dobrowolnie w formie papierowej (wizytówki) lub w formie elektronicznej (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail, formularzach kontaktowych na firmowych stronach www).

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy:
  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform), w tym złożenia zamówienia i określenia miejsca dostawy
  2. zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi już założonego konta
  3. obsługi reklamacji
  4. obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
  5. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 2. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów księgowych.
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
  1. monitorowanie Państwa aktywności;
  2. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi w ramach marketingu bezpośredniego, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  3. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
  4. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  5. prowadzenie analiz statystycznych;
  6. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
 4. Jeśli zostanie wyrażona zgoda, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  1. zapisywania danych osobowych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.
 5. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą o rachunkowości będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym doszło do rozwiązania umowy lub zawarcia transakcji handlowych, bądź dłużej jeżeli będzie to niezbędne by wywiązać się z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Istnieje możliwość przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, jednak tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

§4 Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
  1. upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje
  2. biura informacji gospodarczej
  3. świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek. W tym firmy kurierskie i logistyczne
  4. świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne
  5. świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
  6. świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne
  7. świadczące usługi księgowo-finansowe
  8. świadczące usługi doradcze
  9. świadczące usługi audytorskie i kontrolne
  10. świadczące usługi prawne i windykacyjne
  11. świadczące usługi hostingowe.
  12. portale i serwisy społecznościowe (LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube)
 2. Dzięki wdrożonej pseudonimizacji, kontroli dostępu oraz szyfrowania danych osobowych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień m.in. kancelaria radcy prawnego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb), firma informatyczna obsługująca użytkowane przez nas systemy, firmy świadczące usługi logistyczne, udostępniające dane na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw.
 4. Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie www.higma-service.pl w zakładce „Polityka prywatności”:

§5 Przysługujące Prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Wam liczne uprawnienia, w szczególności należą do nich

a.Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możecie Państwo żądać informacji o tym jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy. Możecie również żądać  informacji  o tym jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania wasze dane osobowe i jak długo będziemy je przetwarzać.

Mogą Państwo również od nas żądać wydania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócicie się Państwo o wydanie kolejnej możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych nastąpi przy pomocy komunikacji drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię tych danych otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną.

W sytuacji gdy wydanie kopii Państwa danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy  Państwa o braku możliwości wydania takiej kopii.

b.Prawo żądania sprostowania danych osobowych.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe są Waszym zdaniem nieprawidłowe, niekompletne czy nieaktualne możecie się do nas zwrócić z żądaniem  ich sprostowania lub ich uzupełnienia.

c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

W każdym momencie możecie Państwo od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
 • gdy stwierdzicie, że przetwarzamy wasze dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
 • wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.

We wszystkich tych przypadkach, Państwa  dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w  przypadku:

 • gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego,
 • gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel, dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń,

d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć takie ich oznaczenie  w systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wystąpić gdy:

 • kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • waszym zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wy sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już waszych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne wam a więc osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśliście sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw waszego sprzeciwu .

Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie dane przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zawsze was o tym poinformujemy.

e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów będziecie mogli wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu  Państwa danych jest nadrzędny wobec waszego uprawnienia.

f. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku gdy będziemy Państwa dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie waszej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziecie mogli żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. Excel), tak abyście mogli te dane przenieść do innego podmiotu. Będziecie również Państwo mogli  żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez was innemu niż my administratorowi danych osobowych.

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdym czasie gdy uznacie  Państwo, że przetwarzanie przez nas waszych danych osobowych narusza wasze prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, macie  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

h. Profilowanie

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa efektów pracy, sytuacji ekonomicznej zdrowia, osobistych preferencji,zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania.

 1. Zgłaszanie i obsługa praw osób fizycznych

Żądania osób fizycznych w zakresie realizacji praw wskazanych Rozporządzeniu mogą być kierowane do Administratora:

  1. drogą pisemną na adres: Higma Service Sp. z o.o. ul. Gosławicka 2 45-446 Opole
  2. drogą mailową na adres: [email protected]

3. Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw winno zawierać:

  1. dane dot. osoby fizycznej: imię, nazwisko, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby zgłaszającej,
  2. opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń,
  3. podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,
  4. pełnomocnictwo, jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik,
  5.  informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie.

4. Przed realizacją zgłoszenia żądania Administrator może poprosić osobę fizyczną, której dane dotyczą o zweryfikowanie jej tożsamości.

§6 Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

 1. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z panem Tomaszem Bajsarowiczem: [email protected] lub Higma Service Sp. z o.o. ul. Gosławicka 2 45-446 Opole.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dn. 01.09.2022.

Zapraszamy także do zapoznania się z treściami klauzul informacyjnych, które publikujemy spełniając obowiązek informacyjny

 1. Klauzula dla klienta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów oraz osób kontaktowych ze strony klienta
 2. Klauzula dla kontrahenta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony kontrahenta
 3. Klauzula dla osób wnioskujących o realizację praw przysługujących im na mocy RODO
 4. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego
 5. Pierwsza warstwa obowiązku informacyjnego dla osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego
 6. Klauzula zgody dla osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego
 7. Klauzula dla osób korzystających z portalu Facebook
 8. Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera
 9. Klauzula zgody dla odbiorców newslettera
 10. Klauzula zgody dotycząca działań marketingowych
 11. Klauzula informacyjna dla uczestników działań marketingowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook