I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Twórcą programu promującego działania ekologiczne zwanego dalej „Programem” jest: Higma Service Sp. z o.o., 45-446 Opole ul. Gosławicka 2, NIP 7542833295, REGON 160047090 Kapitał zakładowy: 114600,00 zł, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000245309.

2. Niniejszy dokument, określany dalej „Regulaminem” definiuje zasady świadczenia usług związanych z realizacją „Programu” drogą elektroniczną.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu umożliwienia realizacji „Programu”, Higma Service Sp. z o.o. zwana dalej „Usługodawcą” świadczy usługi drogą elektroniczną, na rzecz podmiotów uczestniczących w „Programie”, zwanych dalej „Usługobiorcami”. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach „Programu” obejmuje:

1) udostępnienie na stronie internetowej www.ekologiczni.com.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową Programu” reguł określających zasady uczestnictwa w „Programie” oraz poszczególnych projektów, dotyczących realizacji „Programu”, w tym w szczególności regulaminów umożliwienia zapoznania się z nimi, pobrania i zapisania oraz akceptacji ich postanowień;

2) umożliwienia „Usługobiorcom” dokonania rejestracji w „Programie oraz otrzymania pakietów ekologicznych i rozwiązań wpierających budowanie ekologicznych postaw w firmach

3) umożliwienia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych;

5) prowadzenia poprzez „Stronę Internetową Programu” zestawiania kont „Usługobiorców”, którzy dokonali rejestracji w „Programie”;

6) udostępniania aktualnych informacji dotyczących projektu, a także danych o statusie „Usługobiorców” w „Programie”;

7) wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym (w formie Newsletter’a);

8) umożliwienia kontaktu z „Usługodawcą” oraz z podmiotami, które na jego zlecenie realizują „Program”, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy, które zostały w tym celu udostępnione;
9) umożliwienie składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących m.in. oświadczenia o rezygnacji z udziału w „Programie”;

10) umożliwienia dokonania rejestracji w „Programie” za pośrednictwem formularzy, dostępnych na „Stronie Internetowej Programu”;

2. „Usługobiorcą” może zostać tylko i wyłącznie przedsiębiorca lub podmiot instytucjonalny prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP oraz REGON, jeśli zgodnie z zasadami poszczególnych projektów uczestniczy w „Programie”.

3. „Usługobiorcą” nie może zostać konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2016, poz 380 j.t.) w związku z ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz 827 j.t.).

4. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili dokonania rejestracji w „Programie”. Rozwiązaniu ulega ona w momencie zakończenia, „Programu” lub zakończenia udziału „Usługobiorcy” w „Programie” poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Przed zawarciem umowy „Usługobiorca” ma możliwość zapoznania się z treścią „Regulaminu”, a także akceptacji jego treści. Zaakceptowanie „Regulaminu” jest wymagane do dokonania rejestracji w „Programie”.

5. Za świadczenie usług drogą elektroniczną nie są pobierane żadne opłaty.

6. Warunkiem technicznym wymaganym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

7. „Usługobiorca” deklaruje, iż nie będzie udostępniał treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, jak i prawa osób trzecich, w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających, naruszających dobra osobiste osób i podmiotów trzecich itp.

8. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2016, poz 1030 t.j.). „Usługodawca” zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie „Usługobiorcy” w związku z korzystaniem przez niego z Internetu. Ryzyko polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego „Usługobiorcy” oprogramowaniem, które ma na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, unieruchomienie systemu operacyjnego, spam, utrata danych itp.

9. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, „Usługobiorca” powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do łączenia się z Internetem, w program antywirusowy, a także dokonywać jego systematycznych aktualizacji.

10. „Usługodawca” korzysta z zabezpieczeń systemowych oraz stałej pomocy informatycznej we własnym zakresie.

11. „Usługodawca” korzysta z plików „Cookies”. Funkcje, cel ich stosowania oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostały określone w Polityce Prywatności Programu.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. „Usługobiorcy” mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Reklamacje powinny zostać wysłane drogą pisemną na adres siedziby „Usługodawcy” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: [email protected].

3. Reklamacja powinna zawierać określenie „Usługobiorcy” (nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis problemu, będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.

4. „Usługodawca” winien dołożyć wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, „Usługodawca” poinformuje o tym zgłaszającego reklamację „Usługobiorcę”, określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

5. O rozpatrzeniu reklamacji „Usługodawca” poinformuje niezwłocznie „Usługobiorcę”, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy „Regulamin” obowiązuje od dnia jego publikacji na „Stronie Internetowej Programu”.

2. Treść „Regulaminu” może ulec zmianie jedynie w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn, które są niezależne od „Usługodawcy”. Za ważne powody uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Higma Service Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Ponadto zaliczyć można do nich również zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem „Strony Internetowej Programu”, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa „Usługobiorców”.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook